Trójwymiarowy model fragmentu terenu Pińczowa wygenerowany na podstawie danych numerycznych LIDAR z 2011 r. Dobrze uwidocznione Wzgórze Zamkowe i najbliższa okolica. Wyraźnie zaznaczone pozostałości i granice dawnego zespołu zamkowego. Opracował Mateusz Staniszew, 2018.